ReadyPlanet.com
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletwww.primusthai.com
bulletwww.pm.co.th
bulletwww.themtech.co.th
bulletwww.ฮีตเตอร์ไพรมัส.com
dot
dot
bulletTubular Heater
bulletCartridge Heater
bulletBobbin and Pipe Heater
bulletFinned Tubular Heater
bulletCoil Heater (Hot Air Heater)
bulletInfrared Heater
bulletCeramic Band Heater
bulletImmersion Heater
bulletBand Heater
bulletQuartz Heater
bulletCirculation Heater
dot
dot
bulletประวัติของเรา
bulletเป้าหมายหลักของเรา
bulletการรับรองมาตรฐาน
dot
dot
bulletงาน Assembly and Automation Technology 2016
bulletงาน propak Asia 2016
bulletสัมมนา เรื่อง ““PLC กับการสื่อสารผ่าน SMART PHONE ””
bulletขอเชิญเข้าร่วมงาน Thailand Industrial Fair 2015
bulletTemca Forum & Exhibition 2014
bulletงาน THAIFEX-World of food 2014
bulletงาน INTERMACH 2014
bulletงานสัมมนา PLC Unistream
bullet Download Program: Tiger VNC
bulletงาน Eco Innovation and Solution
bulletเชิญร่วมงาน PINGs 9
bulletงาน สมนานา บ.ไพรมัส
เกี่ยวกับเรา
 

                                                                                                                                                                                                                                                 

  ชื่่อภาษาไทย     บริษัท ไพรมัส จํากัด
  วันที่จดทะเบียน     11 กุมภาพันธ์ 2536
  ทุนจดทะเบียน     60 ล้านบาท
  การดําเนินงานทางธุรกิจ     ผลิตและจําหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  ที่ตั้งสํานักงานใหญ่     เลขที่ 119 ซอยสีม่วงอนุสรณ์  ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง
    จังหวัดกรุงเทพฯ 10400
    Tel. 02-693-7005 Fax. 02-277-3565
    Email : Sales@primusthai.com
    www.primusthai.com , www.pm.co.th
  ที่ตั้งสาขาชลบุรี      เลขที่ 207/37 หมู่ 9 ถนนสุรศักดิ์ อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 20110
    Tel. 038-763-147,174 Fax. 038-763-057
    Email: lamchabung@primusthai.com
   ที่ตั้งสาขาปทุมธานี     เลขที่ 22/21 หมู่ 9 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 10120
    Tel. 02-520-3404-6 Fax. 02-520-3408
    Email: pathumtani@primusthai.com
   ที่ตั้งสาขาสมุทรปราการ     เลขที่ 135 หมู่ 2 ถนนเทพารักษ์ ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540         Tel.-02-708-2669-3 Fax. 02-708-2670
    Email : samutprakan@primusthai.com
  ที่ตั้งสาขาพระราม 2     เลขที่ 4/21-22 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพฯ 10150
    Tel. 02-451-6338-41 Fax. 02-451-6342
    Email : primusrama2@primusthai.com
  วิสัยทัศน์     " เราจะเป็นผู้นําด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ ที่่มีความทันสมัยและคุณภาพสูง "
  พันธกิจ     1. ผลิตสินค้าให้มีคุณภาพที่ดี หลากหลาย มีความทันสมัย
    2. การบริการที่ดีเพื่อนําไปสู่ความประทับใจให้กับลูกค้า 
    3. มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
    4. การพัฒนาภาพลักษณ์ของบริษัทให้เป็นที่รู้จักและทําประโยชน์เพื่อสังคม
  นโยบายคุณภาพ    "เราจะผลิตเครื่องวัดและควบคุมด้านไฟฟ้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เราจะให้บริการเพื่อความพึง           พอใจของลูกค้าและรักษาไว้ซึ่งคุณภาพอย่างสมํา่เสมอ "
  ค่านิยม     P ** Positive Thinking   = การคิดบวก
    R ** Responsibility       = ความรับผิดชอบ
    I  ** Integrity                   = ความซื่อสัตย์ 
    M ** Moral                     = จริยธรรม
    U ** Unity                       = ความสามัคคี
    S ** Service Mind        = บริการเพื่อความประทับใจ
ประวัติบริษัท
  2536               ก่อตั้งบริษัท ไพรมัส จํากัด เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2536 ซึ่งในระยะแรกเป็นการ นําเข้าสินค้าจากประเทศโซนยุโรปและญี่ปุ่ น เข้ามาจําหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ภายใต้แบรนด์ CELDUC , ECOFIT , TOHO และ OPTEX 
  2537             เริ่มต้นสร้างทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์  ด้วยการออกแบบสินค้า  เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดอุตสาหกรรม  โดยสินค้าประเภทแรกได้แก่  เครื่องป้องกันโหลดเสียหายจากกระแสเกินและเครื่องตั้งเวลา  ภายใต้เครื่องหมายการค้า  PRIMUS  และในเวลาต่อมาบริษัทฯ  จึงเริ่มผลิตสินค้า ประเภทอื่น ๆ อีกมากมาย อาทิเช่น เครื่องควบคุมอัตโนมัติ , อุปกรณ์แปลงสัญญาณต่างๆ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ และเครื่องนับจำนวน ฯลฯ
  2538             ก่อตั้งแผนกผลิต  1  เพื่อผลิตสินค้าประเภทอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมทางไฟฟ้า เพื่อใช้ใช้โรงงานอุตสาหกรรม เช่น จอแสดงผลแบบดิจิตอล สำหรับวัดค่าความเร็วรอบ , อุณหภูมิและโวลล์แอมป์ 
  2543            ก่อตั้งแผนกผลิต  2  เพื่อผลิตสินค้าประเภทฮีตเตอร์ , เทอร์โมคัปเปิ้ล ,และลูกลอยวัดระดับน้ำสำหรับงานอุตสาหกรรม และดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรสำหรับการผลิต โดยซื้อ KNOWHOW และส่งพนักงานเพื่ออบรมเรียนรู้การออกแบบ รวมทั้ง การผลิตที่ประเทศมาเลเซีย
  2548           พัฒนาขบวนการผลิตของแผนกผลิต 1 ให้เป็นระบบอัตโนมัติ โดยการดำเนินงานติดตั้งเครื่องจักร  SMT LINE (Surface Mount Technology) ทดแทนการประกอบแบบ Manual เพื่อให้ได้ขบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและรวดเร็ว 
  2548            ได้รับประกาศนียบัตรรับรองระบบ ISO 9001 : 2000  เป็นการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐานและประกันคุณภาพ โดยเป้าหมายเพื่อการสร้างความพอใจให้กับลูกค้า ด้วยนโยบายคุณภาพของบริษัท 
  2550            เริ่มเปิดสาขาแรกในนามบริษัท ไพรมัส จำกัด สาขาชลบุรี
  2551           ก่อตั้งแผนกผลิต 3 เพื่อผลิตสินค้าประเภทแอร์คอนดิชั่น สำหรับรักษา   อุณหภูมิและความชื้นภายในตู้ควบคุมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  2552            เปิดอีก  3  สาขา ในนามบริษัท ไพรมัส จำกัด คือ สาขาปทุมธานี , สาขา  สมุทรปราการ   และสาขาพระราม 2 
  2554            แยกส่วนงานการผลิตทั้งหมดออกเป็นบริษัทย่อยในเครือนาม " บริษัท ไพรมัส ซอร์ซ จำกัด             " และขอรับการสนับสนุนการลงทุนจาก  BOI  เมื่อวันที 27 ธันวาคม 2554
  2554         ทางบริษัทได้รับเครื่องหมาย  CE  Mark  เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพด้านความปลอดภัย               ของยุโรป 
  2557           ได้รับประกาศนียบัตรรับรองระบบ  ISO 9001 : 2008  เป็นการรับรองระบบการ บริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานและประกันคุณภาพ  โดยเป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นการ บริการลูกค้าเป็นหลัก
  2557            แผนกผลิต 1 ได้รับรางวัล 5S MODEL  AWARD 2014 เป็นการรับรองด้านระบบ สภาพแวดล้อมในการทำงาน
  2560            แผนกผลิต 2 และแผนกผลิต 3 ได้รับรางวัล 5S MODEL  AWARD 2017 เป็นการรับรอง               ด้านระบบ สภาพแวดล้อมในการทำงาน